face
tarjamar Alqur'ani mai girma
Aikin "Balah" wato "isarwa" yana Magana ne akan tarjamar ma'anonin Alqur'ani mai girma, zuwa harsuna masu yawa na ko ina a faxin duniyar nan
tarjamar Alqur'ani mai girma
Aikin "Balah" wato "isarwa" yana Magana ne akan tarjamar ma'anonin Alqur'ani mai girma, zuwa harsuna masu yawa na ko ina a faxin duniyar nan
tarjamar Alqur'ani mai girma
Aikin "Balah" wato "isarwa" yana Magana ne akan tarjamar ma'anonin Alqur'ani mai girma, zuwa harsuna masu yawa na ko ina a faxin duniyar nan